Laserbehandling

Med laser kan man behandle de fleste brille og kontaktlinsebrukere med styrker opp til –12 nærsynthet, +6 langsynthet, og –6 skjeve hornhinner.

Hvem kan få utført laserbehandling?

Laserbehandling av øyets overflate (hornhinnen) utføres hovedsaklig på personer under 35-40 år. Senere i livet vil det ofte være mer gunstig å utføre RLE, eller en kombinasjon av laserbehandling og RLE.

 • Med laser kan man behandle de fleste brille og kontaktlinsebrukere med styrker opp til –12 nærsynthet, +6 langsynthet, og –6 skjeve hornhinner såfremt øyets hornhinne har tilstrekkelig tykkelse.
 • Laserbehandling utføres fortrinnsvis på personer som er  over 18 år og har hatt stabilt syn (ikke mer enn 0.5 dioptrier) endring siste år.
 • Dersom synet stadig forandrer seg bør du antagelig vente til du vurderer laserbehandling.
 • Har du brillestyrke som er større enn det som er nevnt ovenfor er det mulig det ikke lar seg gjøre å operere bort hele synsfeilen ved hjelp av laser. En ”restverdi” som krever bruk av en svakere brille- eller kontaktlinsekorreksjon etter at operasjon er foretatt må da vurderes i forhold til andre metoder for refraktiv kirurgi. (Dette vil vi informere om på forundersøkelsen)
 • Alderslangsynthet og behovet for lesebrille på nær som oppstår rundt 45-års alder lar seg sjelden korrigere med laser. Lasermetoden benyttes stort sett kun for å oppnå best mulig avstandssyn.
 • Moderat nærsynte pasienter i størrelsesorden –1 til –3 må derfor i hvert enkelt tilfelle vurderes i forhold til nytten de kan ha av sin nærsynthet i lese og nærarbeidssituasjoner etter fylte 40-45 år.
 • Har du tynne hornhinner, øyesykdommer, immunsykdommer, er gravid og ammer, eller plaget av arrdannelse så egner du deg ganske sikkert dårlig for laserbehandling, men IOL (linser som plasseres inne i øyet) kan være et godt alternativ.
 • Dersom du har infeksjonsproblemer og tørre øyne for eksempel i forbindelse med kontaktlinsebruk kan dette forsterkes dersom du opereres.
 • Pasienter med sekundære diabetesproblemer  vil sjelden anbefales operert.
 • Enkelte medisineringer kan være kontraindikasjon på refraktiv kirurgi.
 • Har du ekstremt store pupiller kombinert med stor synsfeil så kan dette være uheldig blant annet i forbindelse med at det forstyrrer mørkesynet.

Resultater etter laserbehandling

Ved korreksjoner under -3 dioptrier (D) oppnås resultater innenfor +/- 0,5 D i over 95 av tilfellene. Resultatene holder seg omtrent på dette nivå ved korreksjoner opp til ca. -9 D. Nøyaktigheten ved korreksjoner fra -9 til -12 D faller til ca. 70 % (innenfor +/-0,5D).

Nøyaktigheten kan i de fleste tilfeller ytterligere økes ved etterkorreksjoner utført 6 til 9 måneder etter første operasjon og inngår som regel i prisen du har betalt. Ved dette inngrep dissekeres/løftes vanligvis hornhinnelappen fri uten at man på nytt må benytte mikrokeratomet. Deretter behandles den resterende brytningsfeil med eksimer-laseren og lappen legges igjen på plass. Hvis man tar med etterkorreksjoner er det svært uvanlig (under 1%) at man trenger briller for avstand. Det forutsetter at det er nok hornhinnevev igjen etter første operasjon til å foreta ny korreksjon uten fare.

Resultatene er svært gode også ved pluss (”overlangsynt”) korreksjoner men stabilitet oppnås ikke så raskt som ved nærsyntkorreksjoner. Man må etterkorrigerer oftere ved pluss-korreksjoner enn ved tilsvarende minus-korreksjoner, men de endelige resultater er svært gode med denne typen laser.

(Korreksjoner innenfor -/+0.5 D regnes vanligvis som normale avvik som sjelden trenger synskorreksjon til daglig. Dette regnes dermed også som et vellykket resultat etter laseroperasjonen. Personer hvor man måler synet til ”null” regnes som meget uvanlig)

Man kan selvsagt ikke regne med å bli brillefri i alle situasjoner etter en operasjon, selv om den skulle kunne betegnes som vellykket. Tidvis bruk av svake briller kan forbli nødvendig i spesielt synskrevende situasjoner som ved data og skjermarbeide, på TV, kino, i anstrengte lesesituasjoner, og ved langvarig bilkjøring (spesielt i mørke).

Aldersforandringer og synsendringer etter laserbehandlingen

Endringen som gjøres ved hjelp av laserbehandlingen er permanent. Det vil si at det som er fjernet av ”brillestyrke”, er borte for alltid. Derimot stabiliserer ikke behandlingen synet på en slik måte at normale endringer som er på gang, som følge av alder og tid, ikke vil oppstå.

Med andre ord, opereres det bort –4 som var synsfeilen på operasjonstidspunktet, så vil man over tid kunne bli –2 igjen dersom man var ment å skulle bli –6 ut fra arv og lignende forhold.

Tilstanden skjeve hornhinner, er i de fleste ikke sykdomsrelaterte tilfeller relativt stabil hele livet, og vil som regel bli fjernet permanent. (Forkontrollen skal normalt eliminere personer med ustabile og tynne hornhinner som for eksempel ved hornhinnetilstanden keratokonus.)

I 40-45 års alder oppstår for stort sett alle personer et aldersrelatert nærfokuseringsproblem som på fagspråket heter presbyopi. Dette blir ofte ”feilaktig” betegnet som langsynthet av folk flest. Ordet langsynthet blir av de fleste forstått som det motsatte av nærsynthet, uten at det i dette tilfellet er riktig. Mange nærsynte blir forgjeves gående å vente på at dette skal redusere synsfeilen de har slitt med i lang tid. – Sannheten er at de blir ”begge deler” og får et nytt problem å forholde seg til. Nærsynte med svake styrker (opptil –3) må ofte ta brillen av for å lese bedre på nær, mens sterkt nærsynte må ha en svakere nærsyntstyrke for å kunne lese på normal leseavstand.

Presbyopi tilser imidlertid at de som er normaltseende på avstand må benytte lesebriller i styrkeområdet +1 til+3 for å kunne lese på nær etter passerte 40-45 år.

Personer som er vellykket operert til et tilnærmet perfekt avstandssyn på begge øyne er å betrakte som normaltseende og får selvsagt dette lesebrillebehovet i ”voksen alder”.

Last ned PDF med fullstendig informasjon om laserbehandling, forberedelser,  før og etter behandlingen